2- آموزش اکسل (مقالات آموزشی اکسل در سطح پیشرفته)

توابع ریاضی در اکسل – قسمت اول

در مقاله ی فرمول نویسی در اکسل، با اصول نگارش فرمول ها و ساختمان فرمول و اجزای فرمول در اکسل آشنا شدیم، همچنین در این مقاله توابع موجود در اکسل را دسته بندی کردیم. توابع ریاضی در اکسل از جمله توابع عمومی اکسل محسوب میشوند که تمام کاربران اکسل به آنها احتیاج دارند، لذا یادگیری […]

ادامه متن

توابع ریاضی در اکسل – قسمت دوم

به علت طولانی بودن سرفصل “توابع ریاضی در اکسل”، این سرفصل در سه مقاله ارایه میشود، برای مشاهده ی مقالات دیگر به قسمت پایگاه دانش مراجعه نمایید و یا اینکه تابع اکسل مورد نظر خود را از طریق Search Box پایگاه دانش جستجو نمایید. در این مقاله با توابع لگاریتمی، توابع تولید اعداد رندوم و […]

ادامه متن

توابع ریاضی در اکسل – قسمت سوم

به علت طولانی بودن سرفصل “توابع ریاضی در اکسل”، این سرفصل در سه مقاله ارایه میشود، برای مشاهده ی مقالات دیگر به قسمت پایگاه دانش مراجعه نمایید و یا اینکه تابع اکسل مورد نظر خود را از طریق Search Box پایگاه دانش جستجو نمایید. در مقاله ی اول توابع ریاضی در اکسل با توابع مثلثاتی، […]

ادامه متن

توابع منطقی در اکسل

با توابع منطقی در اکسل یا Logical Functions کما بیش آشنا هستیم، این دسته از توابع در اکسل به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند، دسته ی اول توابع منطقی هستند که خروجی این توابع عبارت True یا False میباشد و دسته ی دوم توابع شرطی میباشند که معروفترین تابع در این دسته بندی تابع […]

ادامه متن

تابع if در اکسل

با تعریف و دسته بندی توابع منطقی در اکسل یا Logical Functions در مقاله قبلی آشنا شدیم. یاد گرفتیم که توابع منطقی در اکسل به دو دسته ی کلی تقسیم میشوند، دسته ی اول توابع منطقی هستند که خروجی این توابع عبارت True یا False میباشد و در مقاله ی اول معرفی شدند و دسته […]

ادامه متن

توابع متنی در اکسل – قسمت اول

در مقاله ی فرمول نویسی در اکسل، با اصول نگارش فرمول ها و ساختمان فرمول و اجزای فرمول در اکسل آشنا شدیم، همچنین در این مقاله توابع موجود در اکسل را دسته بندی کردیم. توابع متنی در اکسل از جمله توابع عمومی اکسل محسوب میشوند که تمام کاربران اکسل به آنها احتیاج دارند، توابع متنی […]

ادامه متن

توابع متنی در اکسل – قسمت دوم

به علت طولانی شدن مطلب، توابع متنی در اکسل به سه قسمت تقسیم شده اند، مقاله ی اول شامل توابع جداسازی و یکپارچه سازی متون و توابع ویرایش متنی میباشد، در این مقاله توابع جستجو و جایگزینی و توابع تبدیل عدد و متن را بررسی میکنیم و مقاله ی سوم شامل برخی دیگر توابع متنی […]

ادامه متن

توابع متنی در اکسل – قسمت سوم

به علت طولانی شدن مطلب، توابع متنی در اکسل به سه قسمت تقسیم شده اند، مقاله ی اول شامل توابع جداسازی و یکپارچه سازی متون و توابع ویرایش متنی میباشد، مقاله ی دوم توابع جستجو و جایگزینی و توابع تبدیل عدد و متن را مورد بررسی قرار میدهد و در این مقاله برخی دیگر توابع […]

ادامه متن