دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۵ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۵ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی پنجمین و آخرین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل نهم، دهم و یازدهم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل نهم […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۴ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۴ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی چهارمین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل هفتم و هشتم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل هفتم کتاب شروع ماکرو […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۳ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۳ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی سومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل پنجم و ششم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد. عنوان فصل پنجم کتاب شروع ماکرو […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۲ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۲ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی دومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل معرفی مفهوم پروژه، مفهوم ماژول، انواع ماژول، روش تعریف ماژول، تعریف و مفهوم پروسیژرها، انواع پروسیژر ها و ایجاد پروسیژرها میپردازد، همچنین در این دوره با […]

ادامه مطلب

دوره آموزش تصویری ماکرو نویسی در اکسل ۱ از ۵

عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۱ از ۵ مدرس دوره: حامد قدیمی این دوره آموزشی اولین سری از دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل میباشد که شامل معرفی ماکرو نویسی، کاربرد ماکرو نویسی در اکسل، آشنایی با محیط VBE، یادگیری روش ضبط ماکرو ها، تنظیمات Macro Security و همچنین آموزش روش های اجرای ماکرو ها […]

ادامه مطلب