عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۴ از ۵

مدرس دوره: حامد قدیمی

این دوره آموزشی چهارمین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل هفتم و هشتم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد.

عنوان فصل هفتم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “تبادل داده با کاربر” است و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با توابع Msgbox، Inputbox و متد Inputbox میباشد. تابع Msgbox به منظور نمایش پیام به کاربرد و دریافت نظر کاربر به منظور تعیین روند اجرای برنامه به کار برده میشود و تابع Inputbox و متد Inputbox برای دریافت داده از کاربر و یا انتخاب یک سلول توسط کاربر مورد استفاده قرار میگیرند.

همچنین عنوان فصل هشتم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “ساختارهای شرطی” بوده و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با ساختارهای شرطی IF و Select-Case میباشد. ساختارهای شرطی به صورت گسترده در کد نویسی ها مورد استفاده قرار میگیرند.

برای خرید دوره آموزشی ماکرو نویسی دراکسل با کلیک بر روی این خط وارد صفحه اختصاصی Excelpro در سایت فرانش شوید و دوره را خریداری کنید.

در فایل تصویری زیر محتوای دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل توضیح داده میشود.

در فایل تصویری زیر مطالب آموزشی دوره شماره ۴ از ۵ توضیح داده میشود.

حاصل دوره شماره ۴:

آشنایی کامل با توابع Msgbox، Inputbox و متد Inputbox به منظور نمایش پیام به کاربرد، دریافت نظر کاربر به منظور تعیین روند اجرای برنامه، دریافت داده از کاربر و یا انتخاب یک سلول توسط کاربر و همچنین آشنایی کامل با ساختارهای شرطی IF و Select-Case.

سرفصل های دوره شماره ۴:

  • آشنایی با ساختار و کاربرد تابع Msgbox به منظور تبادل داده با کاربر (نمایش پیام و دریافت نظرات) به همراه مثال های کاربردی
  • آشنایی با آرگومان های کادر پیام
  • استفاده از کادر پیام جهت دریافت نظرات کاربران
  • آشنایی با ساختار و کاربرد تابع Inputboxبه منظور دریافت داده از کاربر به همراه مثال های کاربردی
  • آشنایی با ساختار و کاربرد متد Inputboxبه منظور دریافت داده از کاربر به همراه مثال های کاربردی
  • آشنایی با ساختارهای شرطی
  • آشنایی و استفاده حرفه ای از ساختار شرطی IF، آشنایی با سینتکس های متفاوت به همراه مثال های کاربردی
  • آشنایی و استفاده حرفه ای از ساختار شرطی Select-Case

دیدگاهتان را بنویسید؟