توابع آماری در اکسل – قسمت دوم

به منظور بررسی توابع آماری کاربردی تر و عموی تر در اکسل سه مقاله در پایگاه دانش سایت اکسل پرو قرار گرفته است، مقاله ی پیش رو دومین مقاله میباشد. در این مقاله به بررسی توابع آماری مربوط به شمارش داده ها و سلول ها پرداخته میشود، مقاله ی اول توابع مختص میانگین گیری از داده های عددی را پوشش داده است و مقاله ی سوم توابع مربوط به محاسبه ماکزیمم و مینیمم و توابعی از این دست مورد بررسی قرار گرفته اند.

توابع آماری در اکسل

دسته بندی توابع آماری در اکسل

شکل زیر، به عنوان یادآوری،  تمام توابع آماری در اکسل را نمایش میدهد، در این شکل نشان داده شده است که کدام توابع در کدام مقاله بررسی میشود:

فهرست توابع آماری در اکسل

توابع آماری شمارش سلول ها در اکسل

در این بخش به معرفی توابع شمارش داده ها و سلول ها در اکسل میپردازیم، این دسته از توابع جزء توابع آماری در اکسل محسوب میشوند که از آنها برای شمارش سلول های یک محدوده استفاده میگردد.

تابع COUNT در اکسل

این تابع برای شمارش تعداد سلول های یک محدوده یا یک آرایه که دربردارنده ی عدد (به خاطر داریم تاریخ و ساعت هم در اکسل عدد میباشند) میباشند به کار برده میشود. سینتکس تابع COUNT به صورت زیر است:

COUNT (value1, [value2] …)

آرگومان های این تابع که میتوانند تا ۲۵۵ باشند، آدرس محدوده ها و یا آرایه هایی میباشند که میخواهیم تعداد سلول های محتوی عدد در آن را بدست آوریم. سلول های اشاره شده توسط آرگومان های تابع COUNT میتوانند هر نوع داده ای داشته باشند، ولی این تابع تنها سلول های حاوی عدد را شمارش میکند.

اگر آرگومان های این تابع عدد، تاریخ / ساعت و داده های متنی که عددی را در قالب متن ارائه میکنند (مانند “۱۴۴”) و یا داده های منطقی باشند، این آرگومان ها جز اعداد شمارش میشوند ولی اگر آرگومان این تابع آدرس سلولی باشد که در آن یک مقدار منطقی و یا  داده های متنی که عددی را در قالب متن ارائه میکنند، نوشته شده باشد آنگاه آن سلول جز اعداد شمارش نمیشود.

خطاها و سلول های حاوی خطا در خروجی تابع COUNT شمارش نمیشوند.

تابع COUNTA در اکسل

این تابع دقیقاً مانند تابع COUNT عمل میکند با این تفاوت که در تابع COUNTA سلول ها ی حاوی داده های متنی، خطاها و مقادیر منطقی نیز شمرده میشوند، به عبارت بهتر، تابع COUNTA تمام سلول های غیر خالی یک محدوده را شمارش میکند.

سلول های حاوی متن های خالی (Empty Text یا “”) نیز در شمارش قرار میگیرند. ممکن است در سلول فرمولی نوشته شده باشد که خروجی آن یک Empty String باشد.

توابع آماری در اکسل

تابع COUNTBLANK در اکسل

همانطور که از نام این تابع پیداست، تابع COUNTBLANK در اکسل برای شمارش تعداد سلول های خالی یک محدوده از اکسل کاربرد دارد و ساختار آن به صورت زیر است:

COUNTBLANK (range)

اگر در سلولی فرمولی نوشته شده باشد که خروجی آن رشته ای به طول صفر (Empty String یا Empty Text و یا “”) باشد، آن سلول در شمارش COUNTBLANK سلول های خالی قرار میگرد. ولی اگر حاصل فرمول عدد صفر باشد آن سلول خالی محسوب نمیشود.

برای کار کردن این فرمول Iterative Calculation باشد غیر فعال باشد که به صورت پیشفرض همینطور است.

تابع COUNTIF در اکسل

از مقاله ی اول توابع آماری در اکسل تابع AVERAGEIF را به یاد داریم، تابع COUNTIF هم فلسفه ای مشابه آن تابع دارد. از تابع COUNTIF برای شمارش سلول های یک محدوده که دارای یک شرط خاص باشند استفاده میگردد. فرض کنید شما میخواهید در یک محدوده سلول هایی که حاوی عددی بزرگتر از سیزده میباشند را شمارش کنید یا سلول هایی که در آنها عبارت “انجام شد” نوشته شده است را بشمارید، تابع COUNTIF پاسخ خواسته ی شماست. ساختار این تابع به صورت زیر است:

COUNTIF (range, criteria)

آرگومان اول محدوده ی مورد نظر برای شمارش و آرگومان دوم شرط مورد نظر میباشد. از کاراکتر های علامت سوال (Question Mark یا ؟) و ستاره (Asterisk یا *) هم برای شرط ها میتوان استفاده نمود.

حروف بزرگ و کوچک از نظر Criteria با یکدیگر تفاوت ندارد در نتیجه Excelpro و EXCELPRO یکسان هستند.

برای درک بهتر مطلب به مثال های زیر توجه کنید:

تابع COUNTIF در اکسل

تابع COUNTIFS در اکسل

این تابع همانند تابع COUNTIF عمل میکند، با این تفاوت که بجای یک شرط میتوان چندین شرط برای شمارش لحاظ کرد. ساختار تابع COUNTIFS به صورت زیر است:

COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

آرگومان اول محدوده ی اول برای شمارش و آرگومان دوم شرط شمارش برای محدوده ی اول میباشد، آرگومان های بعدی به ترتیب محدوده هایی که قرار است شمارش در آنها صورت بگیرد و شرط شمارش آنها میباشد، تعداد محدوده ها میتواند تا ۱۲۷ عدد برسد.

تمام محدوده ها به لحاظ تعداد سطر و ستون باید هم تراز با محدوده ی آرگومان اول باشند ولی لزومی ندارد که تمام این محدوده ها حتماً یکی باشند یا در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. اگر یکی از سلول های مورد بررسی خالی باشد با آن معادل سلولی حاوی مقدار صفر رفتار خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

تابع COUNTIFS در اکسل

با توجه به داده های بالا، تعداد پرسنل واحد مهندسی که مدرک کارشناسی ارشد دارند را میتوان از فرمول زیر بدست آورد:

COUNTIFS (B2:B8;”کارشناسی ارشد”;C2:C8″مهندسی”;)

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید؟