توابع اطلاعات در اکسل – قسمت دوم

در مقاله ی فرمول نویسی در اکسل، با اصول نگارش، ساختمان و اجزای فرمول در اکسل آشنا شدیم، همچنین در این مقاله توابع موجود در اکسل را دسته بندی کردیم. با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این مقاله توصیه میگردد حتماً مقاله ی فرمول نویسی در اکسل  را مطالعه کنید.

در مقاله ی توابع اطلاعات در اکسل (Information Functions) به معرفی و دسته بندی توابع اطلاعات یا توابع گزارش گیری در اکسل پرداختیم. در این مقاله به معرفی باقی توابع اطلاعات در اکسل میپردازیم.

توابع اطلاعات در اکسل

دسته بندی توابع اطلاعات در اکسل

همانطور که قبلاً ذکر شد، توابع اطلاعات در اکسل و یا Information Functions در واقع ابزارهای گزارش گیری از وضعیت سلول ها میباشند، در این مقاله این مفهوم را بیشتر درک خواهیم کرد. در ادامه به منظور یادآوری، تمام توابع اطلاعات در اکسل در شکلی نشان داده شده است:

توابع اطلاعات و گزارش گیری در اکسل

توابع بررسی محتوای سلول ها در اکسل

غیر از سه تابع ISODD، ISEVEN و ISFORMULA باقی توابع این دسته جز توابع IS هستند و با این نام شناخته میشوند. یکی از مهمترین ابزار های رفع اشکال فایل های اکسل و اطلاع از خروجی فرمول ها استفاده از توابع بررسی محتوای سلول ها (توابع IS) میباشد. فرض کنید شما یک بانک اطلاعاتی و یا یک فرمول شیت ساده دارید، در بسیاری از مواقع ممکن است فرمول های شما با خطا مواجه شوند و روند پیش بینی شده در فایل شما را برهم بزنند. با استفاده از توابع اطلاعاتی میتوان این خطا ها را به دام انداخت و برای آنها برنامه ریزی کرد، به عنوان مثال با استفاده از یک ساختار IF و تابع ISERROR (که در ادامه آن را خواهیم شناخت) به راحتی میتوان برای خطا بودن حاصل یک سلول برنامه ریزی کرد. در ادامه با این دسته از توابع اطلاعات در اکسل آشنا میشویم.

توابع IS در اکسل

توابع IS در اکسل شامل توابع ISBLANK، ISERR، ISERROR، ISLOGICAL، ISNA، ISNONTEXT، ISNUMBER، ISREF و ISTEXT میباشند. تمامی این توابع ساختار یکسانی دارند و خروجی آنها Boolean میباشد، توابع IS در اکسل تنها یک ورودی میگیرند و آن را برای شرط خاصی بررسی میکنند و خروجی تمام این توابع تنها TRUE یا FALSE میباشد. ساختار تمام این توابع به صورت زیر است:

IS Function (value)

آرگومان توابع IS میتواند یک مقدار منطقی، یک عدد، یک رشته متنی، یک نام، آدرس یک سلول و یا یک رشته ی خالی باشد.

  • تابع ISBLANK در صورتی TRUE است که آرگومان آن به یک سلول خالی اشاره نماید. (BLANK بودن سلول به معنی خالی بودن آن است سلول دارای یک رشته متنی به طول صفر و یا سلول حاوی عدد صفر BLANK نیستند.)
  • تابع ISERR در صورت اشاره به هر نوع خطایی به جز خطای N/A# خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISERROR در صورت اشاره به هر نوع خطایی خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISLOGICAL در صورت اشاره به هر نوع دادهی  منطقی (BOOLEAN) خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISNA در صورت اشاره به خطای N/A#   خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISNONTEXT در صورت اشاره به هر نوع داده ای غیر متنی (حتی سلول خالی) خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISNUMBER در صورت اشاره به هر نوع داده ای عددی خروجی برابر TRUE خواهد داشت.
  • تابع ISREF در صورت اشاره به آدرس یک سلول معتبر در اکسل خروجی برابر TRUE خواهد داشت. مثلاً برای اینکه متوجه شوید آدرس سلولی که به آن اشاره شده معتبر است یا خیر میتوانید از این فرمول استفاده نمایید.
  • تابع ISTEXT در صورت اشاره به هر نوع داده ای متنی خروجی برابر TRUE خواهد داشت.

توابع ISODD، ISEVEN و ISFORMULA در اکسل

ساختار این سه تابع مشابه توابع IS میباشد، تابع ISODD در صورتی که به یک عدد فرد اشاره کند TRUE خواهد بود و تابع ISEVEN درست برعکس عمل میکند. ساختار این توابع به صورت زیر است:

ISODD (number)

ISEVEN (number)

آرگومان این توابع باید عدد صحیح باشد. در صورت اعشاری بودن عدد، تابع آن را تبدیل به یک عدد صحیح کرده (با حذف اعداد اعشار) و بررسی مینماید. لازم به ذکر است در اکسل تاریخ و زمان نیز عدد محسوب میشوند.

در صورت غیر عددی بودن آرگومان توابع ISODD و ISEVEN خروجی این توابع خطای !VALUE# خواهد بود.

ساختار تابع ISFORMULA به صورت زیر است:

ISFORMULA(reference)

آرگومان این تابع میتواند آدرس یک سلول، یک فرمول و یا یک نام باشد که به یک سلول اشاره میکند، در صورتی که سلول مزبور حاوی فرمول باشد خروجی تابع ISFORMULA برابر TRUE خواهد بود. خروجی این تابع حتی در صورتی که فرمول نوشته شده در سلول مورد بررسی منجر به خطا شده باشد TRUE خواهد بود.

در صورت نا معتبر بودن آرگومان تابع ISFORMULA خروجی این تابع خطای !VALUE# خواهد بود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

دیدگاهتان را بنویسید؟