توابع ریاضی در اکسل – قسمت اول

در مقاله ی فرمول نویسی در اکسل، با اصول نگارش فرمول ها و ساختمان فرمول و اجزای فرمول در اکسل آشنا شدیم، همچنین در این مقاله توابع موجود در اکسل را دسته بندی کردیم. توابع ریاضی در اکسل از جمله توابع عمومی اکسل محسوب میشوند که تمام کاربران اکسل به آنها احتیاج دارند، لذا یادگیری توابع ریاضی در اکسل به تمامی تخصص ها توصیه میشود.

اکیداً توصیه میشود پیش از مطالعه ی این نوشته، مقاله ی فرمول نویسی در اکسل را به منظور آشنایی با ساختمان و اجزای فرمول ها و همچنین آشنایی با انواع آرگومان ها و عملگرها در اکسل مطالعه نمایید.

توابع ریاضی در اکسل

همواره در فرمول ها و توابع اکسل میتوان از سلول های دیگر به عنوان آرگومان استفاده نمود، در مقاله ی آدرس دهی در اکسل با روش های اشاره به سلول ها در فرمول نویسی ها و توابع اکسل آشنا میشویم و در مقاله ی نامگذاری محدوده در اکسل یاد میگیریم که نام دلخواه و متناسب با محتوای هر سلول را برای اشاره به آن سلول در فرمول ها و توابع در اکسل استفاده نماییم، لذا خواندن این مقالات نیز پیش نیاز یادگیری توابع و درک فرمول نویسی در اکسل میباشد.

به علت طولانی شدن مطلب، توابع ریاضی در اکسل در سه مقاله ارایه میشود، برای مشاهده ی مقالات دیگر به قسمت پایگاه دانش مراجعه نمایید و یا اینکه تابع اکسل مورد نظر خود را از طریق Search Box پایگاه دانش جستجو نمایید.

در مقاله ی دوم توابع لگاریتمی، توابع تولید اعداد رندوم در اکسل و برخی توابع کاربردی دیگر اکسل معرفی میشوند و در مقاله ی سوم توابع جمع در اکسل که بسیار مهم هستند مورد بررسی قرار میگیرند.

شکل زیر خلاصه ای از توابع معرفی شده در این مقاله را نشان میدهد:

فهرست توابع ریاضی در اکسل

معرفی توابع ریاضی در اکسل

توابع هندسه و ریاضی در اکسل یا Math & Trig Functions توابعی هستند که در ریاضیات و سایر علوم به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند، کارهایی ساده مانند جمع کردن، تفریق کردن، به توان رساند و ضرب کردن و کارهایی پیچیده تر مانند حساب کردن سینوس زوایا و یا لگاریتم اعداد همگی در این دسته بندی جای میگیرند. در این مقاله تمام توابع ریاضی در اکسل معرفی شده و کاربرد هریک مورد بررسی قرار میگیرد.

توابع مثلثاتی در اکسل

توابع مثلثاتی در اکسل

با توابع مثلثاتی در ریاضیات آشنا هستیم، توابعی مانند سینوس و کسینوس، توابع مثلثاتی زیر مجموعه ی توابع ریاضی در اکسل هستند، نکته ای که همواره باید به آن توجه داشته باشید این است که در اکسل تمام توابع مثلثاتی با رادیان سر و کار دارند نه با زاویه، مثلاً برای بدست آوردن سینوس زاویه ی ۶۰ درجه ابتدا باید آن را به رادیان تبدیل کنید و سپس تابع مثلثاتی مورد نظر را استفاده نمایید. در ادامه توابع مثلثاتی اکسل معرفی شده اند.

تابع RADIANS در اکسل

تابع Radians برای تبدیل یک زاویه به رادیان مورد استفاده قرار میگیرد.

تابع DEGREES در اکسل

برای تبدیل یک رادیان به زاویه مورد استفاده قرار میگیرد.

توابع SIN،  COSو TAN در اکسل

به ترتیب برای بدست آوردن سینوس، کسینوس و تانژانت رادیان های مختلف استفاده میشوند.

توابع ASIN، ACOS و ATAN در اکسل

به ترتیب، برای بدست آوردن آرک سینوس (Arcsine)، آرک کسینوس (Arccosine) و آرک تانژانت (Arctangent) اعداد استفاده میشوند، خروجی این توابع رادیان میباشد.

توابع SINH، COSH و TANH در اکسل

به ترتیب، برای بدست آوردن سینوس هیپربولیک (Hyperbolic Sine)، کسینوس هیپربولیک (Hyperbolic Cosine) و تانژانت هیپربولیک (Hyperbolic Tangent) اعداد مورد استفاده قرار میگیرند.

توابع ASINH، ACOSH و ATANH در اکسل

برای بدست آوردن آرک سینوس هیپربولیک، آرک کسینوس هیپربولیک و آرک تانژانت هیپربولیک اعداد استفاده میشوند و در واقع معکوس توابع سینوس هیپربولیک، کسینوس هیپربولیک و تانژانت هیپربولیک میباشند.

تابع PI در اکسل

تابع PI در اکسل یک تابع بدن آرگومان است که مقدار آن برابر با عدد پی در ریاضیات است، در فرمول ها عدد پی را میتوانید با استفاده از عدد پی به صورت PI() استفاده نمایید.

توابع ریاضی در اکسل

توابع رند کردن در اکسل

در ریاضیات و در کارهای مهندسی همواره با رند (Round) کردن اعداد سر و کار داریم، گاهی میخواهیم اعداد تا دو رقم اعشار رند شوند، گاهی مخواهیم اعداد به اعداد صحیح بدون اعشار رند شوند و…

توابع ریاضی در اکسل پیشنهادات متنوعی برای رند کردن اعداد دارند که در ادامه به آنها میپردازیم.

توجه داشته باشید که در تنظیمات ظاهر سلول های اکسل میتوانیم تعداد ارقام اعشار یک سلول را تعیین نماییم، ولی در این صورت تنها تعداد اعداد اعشاری که نشان داده میشود را تعیین کرده ایم و به هیچ وجه عدد روند نشده است.

توابع روند کردن در اکسل

تابع CEILING در اکسل

این تابع برای رند کردن اعداد به اولین عدد صحیح (Integer) بزرگتر از خود میباشد، این تابع دو آرگومان دارد، آرگومان دوم تعیین میکند که عدد صحیح مورد نظر مضربی از چه عددی باشد، مثلاً اگر عدد ۲ را در این قسمت وارد کنید، این تابع عدد مورد بررسی را به اولین عدد زوج بزرگتر رند میکند. این تابع برای اعداد بزرگتر از صفر معتبر است.

تابع FLOOR در اکسل

مانند تابع Ceiling عمل میکند ولی عدد را به عددی کوچکتر رند میکند.

تابع EVEN در اکسل

اعداد مثبت را به اولین عدد زوج بزرگتر رند میکند و اعداد منفی را به اولین عدد زوج منفی و کوچکتر رند میکند.

تابع ODD در اکسل

مانند تابع Even عمل میکند، ولی بجای اعداد زوج با اعداد فرد کار میکند.

تابع INT در اکسل

عدد را به اولین عدد صحیح کوچکتر رند میکند.

تابع ROUND در اکسل

دو آرگومان دارد، آرگومان اول عدد مورد نظر برای رند کردن و آرگومان دوم تعداد اعشار میباشد که توسط کاربر تعیین میشود. مثلاً با این تابع میتوانید عددی را تا سه رقم اعشار رند کنید.

تابع MROUND در اکسل

برای رند کردن یک عدد به ضریب دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. مثلاً فرض کنیم میخواهید اعداد به ضرایب عدد ۳ رند شوند، در این صورت اعداد بین ۰ و ۳ یا به صفر و یا به ۳ رند میشوند و اعداد بین ۳ و ۶ یا ۳ میشوند و یا ۶ بسته به اینکه به کدام نزدیکتر هستند.

توابع ROUNDDOWN و ROUNDUP در اکسل

این توابع همانند تابع ROUND عمل میکنند، با این تفاوت که تابع ROUNDDOWN همواره اعداد اعشاری را به سمت صفر رند میکند، مثلاً ۲٫۱۸ با یک رقم اعشار برابر با ۲٫۱ خواهد بود، و خروجی -۲٫۱۸ با یک رقم اعشار برابر با -۲٫۱ است. و تابع ROUNDUP همواره اعداد مثبت را به اعداد بزرگتر و اعداد منفی را به اعداد کوچکتر گرد میکند، خروجی رند کردن عدد ۲٫۱۸ توسط تابع ROUNDUP برابر با ۲٫۲ است و خروجی -۲٫۱۸ برابر -۲٫۲ است.

تابع TRUNC در اکسل

این تابع بدون اینکه عدد را رند کند آن را به تعداد رقم اعشار دلخواه تبدیل میکند، یعنی اگر شما عددی با سه رقم اعشار داشته باشید و بخواهید با این تابع آن را به عددی با دو رقم اعشار تبدیل کنید، این تابع عدد سوم اعشار را نادیده میگیرد و آن را حذف میکند.

توابع ریاضی در اکسل

توابع انجام اعمال ریاضی در اکسل

علاوه بر اینکه برای انجام اعمال ریاضی ساده مانند جمع، ضرب و توان میتوان مستقیماً از عملگرها استفاده کرد، توابع ریاضی در اکسل به ما این امکان را میدهند که در صورت نیاز آنها را برای انجام اعمال ریاضی به کار ببریم، برخی از این توابع در ادامه معرفی شده اند.

توابع ریاضی کاربردی در اکسل

تابع POWER در اکسل

این تابع در اکسل برای به توان رساندن اعداد مورد استفاده قرار میگیرد.

تابع PRODUCT در اکسل

این تابع برای بدست آوردن حاصلضرب دو یا چند عدد مورد استفاده قرار میگیرد.

تابع MOD در اکسل

برای بدست آورد باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

تابع SQRT در اکسل

برای بدست آوردن ریشه ی دوم اعداد مورد استفاده قرار میگیرد.

تابع EXP در اکسل

عدد e (عدد اویلر یا ثابت نپر معادل با ۲٫۷۱۸۲۸۱۸) را به توان عدد وارد شده میرساند، یعنی EXP(2) برابر با e به توان ۲ میباشد.

تابع FACT در اکسل

فاکتوریال عدد وارد شده را میدهد، مثلاً FACT(5) برابر با فاکتوریال ۵ یا ۵! است.

تابع FACTDOUBLE

به نوعی همان فاکتوریال است اما در این حالت اعداد یکی در میان در یکدیگر ضرب میشوند، مثلاً FACTDOUBLE(5) برابر است با ۵ ضربدر ۳ ضربدر ۱٫

تابع GCD در اکسل

بزرگترین مقسوم علیه مشترک (Greatest Common Divisor) یا ب.م.م دو عدد را میدهد.

تابع LCM در اکسل

کوچکترین مضرب مشترک (Least Common Multiple) یا ک.م.م دو عدد را بر میگرداند.

توابع ریاضی در اکسل

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: share on facebook share on google plus share on linkedin

۲ نظر

  1. سپهر

    سلام جناب مهندس، سایت شما کلاً نظر بنده رو راجع به سایت عوض کرد، بسیار متشکرم، مطالب بسیار عالی دسته بندی و توضیح داده شده، بسیار مفید و عالی.
    من در مورد توابع بانک اطلاعات به مشکلی برخوردم! این توابع در سایت قرار ندارند؟ لطفاً راهنمایی کنید.
    متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید؟