عنوان دوره: ماکرو نویسی در اکسل ۳ از ۵

مدرس دوره: حامد قدیمی

این دوره آموزشی سومین دوره از پنج دوره جامع آموزش ماکرو نویسی در اکسل میباشد. این دوره شامل مرور کامل به همراه توضیحات و مثال های کاربردی فصل پنجم و ششم کتاب “شروع ماکرو نویسی در اکسل” میباشد.

عنوان فصل پنجم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “ماکرو نویسی” است و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با مفاهیمی مانند استفاده از سلول های اکسل، استفاده از شی Range، استفاده از پروپرتی Cells، پروپرتی های Rows و Columns، استفاده از محدوده های نامگذاری شده، اشاره همزمان به چند محدوده از اکسل، پروپرتی های شی Range، متد های شیء Range، استفاده از شی Worksheet، استفاده از شی Workbook، متد Activate، متد Select و پروپرتی Selection، استفاده از شی Application، استفاده از شی Windows میباشد.

همچنین عنوان فصل ششم کتاب شروع ماکرو نویسی در اکسل “تعریف متغیرها و ثابت ها” بوده و شامل آشنایی کامل به همراه مثال های کاربردی با مفاهیمی مانند مفهوم متغیرها، نامگذاری متغیرها، حوزه اعتبار متغیرها، عمر متغیرها، تعریف متغیرها، انواع متغیرها، حرف مشخص کننده ی نوع متغیر، استفاده از کلمه کلیدی Static، صفر شدن مقدار متغیرها و تعریف ثابت ها است.

برای خرید دوره آموزشی ماکرو نویسی دراکسل با کلیک بر روی این خط وارد صفحه اختصاصی Excelpro در سایت فرانش شوید و دوره را خریداری کنید.

در فایل تصویری زیر محتوای دوره آموزشی ماکرو نویسی در اکسل توضیح داده میشود.

در فایل تصویری زیر مطالب آموزشی دوره شماره ۳ از ۵ توضیح داده میشود.

حاصل دوره شماره ۳:

آشنایی کامل با مفاهیم و روش استفاده از سلول های اکسل، استفاده از شی Range، استفاده از پروپرتی Cells، پروپرتی های Rows وColumns، شی Worksheet، شی Workbook، متد Activate، متدSelect و پروپرتی Selection، شی Application، شی Windows و همچنین آشنایی کامل با مفهوم متغیرها، نامگذاری متغیرها، حوزه اعتبار متغیرها، عمر متغیرها، انواع متغیرها، حرف مشخص کننده ی نوع متغیر، استفاده از کلمه کلیدی Static، صفر شدن مقدار متغیرها و در پایان تعریف ثابت ها

سرفصل های دوره شماره ۳:

 • روش های استفاده از سلول های اکسل در کدها
 • کاربردهای سلول های اکسل در ماکرو نویسی
 • کاربرد و روش استفاده از شی Rangeبرای استفاده از سلول های اکسل
 • کاربرد و روش استفاده از پروپرتی Cellsبرای استفاده از سلول های اکسل
 • کاربرد و روش استفاده از پروپرتی های Rows و Columnsبرای استفاده از سلول های اکسل
 • روش استفاده از محدوده های نامگذاری شده در کدها
 • روش اشاره همزمان به چند محدوده از اکسل با استفاده از شی Range و متد Union
 • روش استفاده از Object Browser برای یافتن پروپرتی و متد های اشیا
 • آشنایی و روش استفاده از پروپرتی های پر کاربرد شی Rangeشامل Address, Areas, Borders, Cells, Column, Columns, ColumnWidth, Comment, Count, CountLarge, CurrentRegion, Dependents, DirectDependents, DirectPrecedents, End, EntireColumn, EntireRow, Errors, Font, Formula, HasFormula, Interior, Item, Name, Offset, Parent, Precedents, Row, Rows, RowHeight, Text, Value, Value2
 • آشنایی و روش استفاده از متد های شیء Rangeشامل Activate, AddComment, Calculate, Clear ,ClearComments, ClearContents, ClearFormats, Copy, Cut, Delete, PasteSpecial, Select, Sort, SpecialCells
 • آشنایی، کاربرد و روش استفاده از شی Worksheet، آشنایی کامل با پروپرتی های کاربردی شامل Address, Cells, Columns, Comments, DisplayPageBreaks, DisplayRightToLeft, Name, Names, Parent, PrintOut, Protect, Range, Rows, UsedRange, Visible و آشنایی کامل با متدهای کابردی شامل Activate, Calculate, Copy, Delete, Move, Paste, Select
 • آشنایی، کاربرد و روش اشیاء Sheets و Worksheets، آشنایی کامل با متدها و پروپرتی های کاربردی شامل Count, Add, Copy, Delete, PrintOut, Select
 • آشنایی، کاربرد و روش استفاده از شی Workbook، آشنایی کامل با پروپرتی های کاربردی شامل ActiveChart, ActiveSheet, CaseSensitive, CommandBars, Creator, FileFormat, Final, FullName, HasPassword, IsAddin, Name, Names, Parent, Password, Path, ProtectWindows, ProtectStructure, ReadOnly, Sheets, Worksheets, Windows و آشنایی کامل با متدهای کابردی شامل Activate, Close, NewWindow, PrintOut, PrintPreview, Protect, Save, SaveAs, Unprotect
 • آشنایی، کاربرد و روش استفاده از شی Workbooks، آشنایی کامل با متدها و پروپرتی های کاربردی شامل Count, Add, Close, Open
 • کاربرد و روش استفاده از متد Activate، آشنایی و کاربرد پروپرتی های ActiveCell، ActiveSheet و ActiveWorkbook
 • کاربرد و روش استفاده از متد Select و پروپرتی Selection
 • آشنایی کامل با کاربرد و روش استفاده از شی Applicationو پروپرتی های کاربردی شامل ActiveCell, ActiveChart, ActiveSheet, ActiveWindow, ActiveWorkbook, CalculateBeforeSave, Calculation, Caption, Cells, Charts, Columns, Creator, DisplayAlerts, Path, Range, Rows, ScreenUpdating, Selection, Sheets, Speech, ThisCell, ThisWorkbook, UserName, Windows, Workbooks, WorksheetFunction, Worksheets و آشنایی با متدهای کابردی شامل Calculate, Goto, Inputbox, Intersect, MacroOption, Onkey, OnRepeat, OnTime, OnUndo, Quit, Run, Undo, Union, Wait
 • آشنایی و کاربرد اشیا Windows و Window
 • تعریف و مفهوم متغیرها
 • روش نامگذاری متغیرها
 • آشنایی با حوزه اعتبار یا Scope متغیرها، آشنایی با متغیرهای Procedure Level و Module Level
 • آشنایی با عمر متغیرها یا Life Time متغیرها
 • روش تعریف متغیرها با توجه به حوزه اعتبار و عمر آنها
 • آشنایی کامل با انواع متغیرها و کابرد آنها شامل متغیرهای نوع Boolean, Byte, Integer, Long, Single, Double, String, Object, Date, User-Defined, Variant, Currency
 • روش تعریف متغیرهای نوع User-Defined Variable
 • آشنایی با روش تعریف و کاربرد متغیرهای نوع آرایه ای یا Array و تعریف متغیرهای آرایه ای Dynamic و Static، روش استفاده از کلمات کلیدی ReDim و ReDim Preserve
 • آشنایی با کاربرد حرف مشخص کننده ی نوع متغیر یا Type Declaration Character
 • آشنایی، کاربرد و روش استفاده از از کلمه کلیدی Static
 • آشنایی با روش های صفر شدن مقدار متغیرها
 • آشنایی با کاربرد، انواع و روش تعریف ثابت ها، آشنایی با Pre-Defined Constants و User-Defined Constants

دیدگاهتان را بنویسید؟